దీపాలతో వెలిగిన భారతావని

తమ సోమా జ్యోతిర్గమయా —- మనం వెలిగించిన జ్ఞాన జ్యోతి దీపాలతో కరోనా చీకట్లు తొలిగిపోవాలి ..