దీపాలతో వెలిగిన భారతావని

తమ సోమా జ్యోతిర్గమయా —- మనం వెలిగించిన జ్ఞాన జ్యోతి దీపాలతో కరోనా చీకట్లు తొలిగిపోవాలి ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here