ఊక దంపుడు ఏ లా..!

ఎవడ్రా….!ఇక్కడ చెమట చుక్కలను ధార పోసి ఉత్పత్తి లో భాగమయ్యింది.
ఎవడ్రా.. మీకు శ్రమ చేసి మూడు పూటల నోటికి ముద్ద లందిస్తుంది
బొట్టు,బోనం పెట్టుకొని ఊరేగుతు నోటికి వచ్చింది వాగడం కాదురా…!

దమ్ముంటే తట్ట,పార పట్టుకొని కదులు
శ్రమ సౌందర్యం ఎంత గొప్పదో తెలుస్తుంది
చెమట చుక్కల వాసన ఎంత ఇంపు గుంటుందో తెలుస్తుంది
ఊక దంపుడు కాదురా
ఉత్పత్తి లో పాలు పంచుకో

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here