నేతి బీర గాండ్లు…!

సహాజ వనరులు ఎవడికో ధారాదత్తం చేస్తారు
పర్యవరణాన్ని కాపాడాలని పిలుపునిస్తా రు

నాయకులే కబ్జా కోరులై అడవులను ఆక్రమిస్తారు
చెట్లను కాపాడండి అంటూ ఉపన్యాసాలు…దంచుతారు

నేతి బీర గాండ్లు...!- news10.app

అనుచర గణాలతో వీరంగం సృష్టిస్తారు
శాంతి భద్రతలే తమ ద్యేయమని ప్రకటనలు చేస్తారు

నోటితో మాట్లాడుతారు
నొసటితో వెక్కిరిస్తారు

కడుపులో లేకున్న కావలించుకుంటారు
అవును
వాళ్ళకు ఓటే ద్యేయం
పదవే లక్ష్యం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here