జనమే కూల్చాలి….!

ఒక్క సీటు కోసం జరుగుతుంది ఓట్ల సమరం!
ఎవరి లెక్కలు వారే వేసుకుంటున్నాయి పార్టీలు సమస్తం…!

సాగర మథనంలో గెలిచేది ఎవరు..?
మరోసారి ప్రజలకు మాటలు చెప్పి అధిక ఓట్లు చిలికేది ఎవరు….?

జనమే కూల్చాలి....!- news10.app

సీటు కోసమే కదా అన్ని పార్టీల పాట్లు…!
జనానికి చేసిన వాగ్దానాలు నిత్యం పొడవడమే తూట్లు!

తెలివిగా వ్యవహరించాలోయ్…సాగర్ ఓటర్లు
ఎవరిక జనపక్షమో తేల్చాలి …!
జనం బాధలు తీర్చని పార్టీలను కూల్చాలి..!